Priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programą tvarka

 1. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.

 2. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ankščiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 (Žin., 2005, Nr. 131-4747), bet ne ankščiau, negu jam sueina 5 metai.

 3. Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metai sueina 7 metai, išskyrus atvejus, nustatytus Tvarkos aprašo 4 punkte.

 4. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės kvalifikuotojų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos rėžimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotojų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos rėžimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 (Žin., 2007, Nr. 100-4088)

 5. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais) aptaria ir pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo Programa, jos pradžios ir pabaigos laikas, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, mokymo sutarties terminas (ne ilgesnis nei vieneri metai, išskyrus atvejus, nustatytus Tvarkos aprašo 4 punkte), sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

 6. Mokyklai ir tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų Mokyklos lankymą (jei vaikas negali atvykti į Mokyklą, nedelsiant turi informuoti Mokyklą).

 7. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, pateikia mokyklos direktoriui prašymą. Baigę pradinio ugdymo programą mokyklos direktoriui pateikia prašymą apie pageidavimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą bei pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

 8. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

 9.  Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

 10. Mokinys, nebaigęs pradinio, pagrindinio ugdymo programos, tęsti mokslų priimamas, pateikęs mokyklos direktoriui mokymosi pažymėjimą arba pažymą apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 11. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio mokymo programas įformina mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

 12. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

 13. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

 14. 14 -16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

 15. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

 16. Sudarius mokymo sutartį asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla.

 17. Mokinio asmens byloje saugoma pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas pateikėjui.

 18. Mokiniui, išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos ir pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žinios, 2001, Nr.30 -1009) 13 prie nustatyto pavyzdžio prašymą (priedas Nr.l).

 19. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu.

 20. Mokinio asmens bylos sudėtis: prašymas, mokymosi sutarties kopija, direktoriaus įsakymas apie priėmimą į mokyklą, išsilavinimo pažymėjimai, šeimos sudėtis, nuotrauka.

 

Mokyklos emblema

Pamokų laikas (5–8 kl.)

 1.     8.00 –   8.45
 2.     8.55 –   9.40
 3.     9.50 – 10.35
 4.   10.45 – 11.30 (Pietų pertrauka)
 5.   12.00 – 12.45 
 6.   12.55 – 13.40
 7.   13.45 – 14.30

Kontaktai

Vilniaus g. 46

Pasvalys LT-39177

Tel.: (8 451) 34548

Faksas  (8 451) 38333

El. paštas: svalios@pasvalys.lt

Kalendorius

December 2022
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Paieška

Svetainę lanko

Dabar svetainėje 48 svečiai ir narių nėra

Lankytojų skaitiklis

746469
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šį mėnesį
Praėjusį mėnesį
Viso
14
741
755
741342
3361
27444
746469

Jūsų IP: 172.31.28.20
2022-12-06