SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO  TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V – 457 „Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ 112 punktu įteisinta privaloma ugdymo proceso dalis – socialinė-pilietinė veikla.
 2. Pagal pagrindinio ugdymo programą privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus. Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia aplankuose.
 3. Organizuojant socialinę-pilietinę veiklą, atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, mokyklos bendruomenės tradicijas, vykdomus projektus, pilietiškumo ugdymo, kultūrines ir socializacijos programas.
 4. Tvarkos aprašas numato socialinės-pilietinės veiklos organizavimo principus: socialinės-pilietinės veiklos tikslą, uždavinius, veiklos kryptis, atlikimo būdus bei trukmę.
 5. Tikslas – skatinti mokinių socialinį solidarumą ir pilietinį tautinį aktyvumą, ugdyti jų pilietiškumo kompetenciją, būtiną aktyviam ir atsakingam dalyvavimui nuolat besikeičiančios visuomenės gyvenime.
 6. Uždaviniai:

6.1. Stiprinti demokratinę progimnazijos kultūrą;

6.2. Ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį ir pilietinį sąmoningumą, skatinti tautinę saviraišką;

6.3. Didinti mokinių visuomeninį ir politinį aktyvumą;

6.4. Formuoti mokinių vertybines nuostatas, asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus.

 SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS MOKYKLOJE ORGANIZAVIMAS

 1. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus (pagal mokymosi koncentrą):

7.1. 5-6 klasėse mokinių veikla orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, progimnazijos bendruomenėje;

7.2. 7-8 klasėse mokinių veikla orientuota į mokinių pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymą, dalyvaujant progimnazijos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje;

 1. Socialinę-pilietinę veiklą gali organizuoti klasės vadovas, dalyko mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas arba kiti progimnazijos darbuotojai.
 2. Mokiniai gali užsiimti socialine-pilietine veikla ir už progimnazijos ribų - pagalba seniūnijose, bendruomenėse, NVO veiklose, organizuojamose akcijose, jaunimo organizacijose, kultūros centruose, vaikų darželiuose ir kt.
 3. Socialinės-pilietinės veiklos priežiūrą, apskaitą el.dienyne vykdo klasės vadovas iki mokslo metų pabaigos.
 4. Mokinius, nesurinkusius reikiamo valandų skaičiaus likus 2 savaitėms iki mokslo metu pabaigos, administracija nukreipia tuo metu progimnazijai svarbiai socialinei-pilietinei veiklai (klasės vadovas iki to laiko apie tokius mokinius informuoja progimnazijos administraciją).
 5. Jei mokinys dėl nepateisinamu priežasčių neatliko socialinės-pilietinės veiklos, jis privalo atlikti ją iki kitų mokslo metų pabaigos.

 

III. PROGIMNAZIJOS  SIŪLOMOS SOCIALINĖS - PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Kryptis

Veikla

Atsakingas

Pagalbos mokyklai veikla

·darbas bibliotekoje;

·progimnazijos  interjero atnaujinimas, progimnazijos bendrųjų erdvių apipavidalinimas, svetingos aplinkos kūrimas;

·pagalba dalykų mokytojams tvarkant kabinetus, metodinę medžiagą, leidžiant stendus;

·budėjimas renginių metu;

·pagalba klasių auklėtojams tvarkant dokumentus;

·progimnazijos patalpų tvarkymas, remontas, mokymo priemonių kūrimas;

·kabinetų, kitų mokyklos patalpų smulkus remontas;

·progimnazijos inventoriaus remontas;

·dekoracijų ruošimas;

·kabineto, progimnazijos patalpų priežiūra.

Dailės, technologijų, kūno kultūros mokytojai, dalykų mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, administracija.

Ekologinė veikla

·organizavimas ir dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo, meniniuose projektuose, koncertuose;

·pagalba tvarkant Pasvalio miesto ir rajono aplinką;

·pagalba tvarkant Pasvalio miesto ir rajono  lankytinas vietas;

·dalyvavimas miesto ar respublikinėse ekologinėse akcijose, projektuose.

Klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, administracija.

Projektinė veikla

·dalyvavimas pilietinio ugdymo, prevenciniuose, socialiniuose, profesinio orientavimo projektuose;

·gerumo akcijos;

·renginių organizavimas;

·parodų rengimas.

Administracija, socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, neformaliojo ugdymo būrelių vadovai.

Socialinė (pedagoginės pagalbos) veikla

·individuali pagalba mokymosi sunkumų turintiems ar žemesnių klasių mokiniams;

·pagalba pradinių klasių mokytojams;

·pagalba 5–8 klasių auklėtojams organizuojant renginius, išvykas;

·pagalba organizuojant sportinę veiklą.

Dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, psichologas, neformaliojo ugdymo būrelių vadovai.

Kita veikla

·atstovavimas progimnazijai vykdant visuomeninę veiklą (akcijos, žygiai, minėjimai);

·dalyvavimas koncertinėse programose;

·pagalba progimnazijoje organizuojamuose renginiuose (budėjimas, svečių registravimas ir kt. darbai);

·pagalba organizuojant progimnazijoje apklausas, tyrimus bei juos apibendrinant;

·aktyvi veikla progimnazijos savivaldos institucijose;

·pagalba tvarkant progimnazijos metraštį.

Klasių auklėtojai, bibliotekos vedėjas, dalykų mokytojai, administracija.

Mokyklos emblema

Pamokų laikas (5–8 kl.)

 1.     8.00 –   8.45
 2.     8.55 –   9.40
 3.     9.50 – 10.35
 4.   10.45 – 11.30 (Pietų pertrauka)
 5.   12.00 – 12.45 
 6.   12.55 – 13.40
 7.   13.45 – 14.30

Kontaktai

Vilniaus g. 46

Pasvalys LT-39177

Tel.: (8 451) 34548

Faksas  (8 451) 38333

El. paštas: svalios@pasvalys.lt

Kalendorius

December 2022
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Paieška

Svetainę lanko

Dabar svetainėje 44 svečiai ir narių nėra

Lankytojų skaitiklis

746518
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šį mėnesį
Praėjusį mėnesį
Viso
63
741
804
741342
3410
27444
746518

Jūsų IP: 172.31.28.20
2022-12-06