Mokytojo padėjėjos: Vaida Lelienė ir Rasa Simonavičiūtė

Mokytojo padėjėjo veikla:

 • Mokytojo padėjėjas padeda ribotų galimybių vaikams, turintiems labai didelių ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje:
 • Orientuotis ir judėti mokyklos aplinkoje, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomos veiklos, renginių ir išvykų metu.

Pamokose dirba kartu su mokiniu:

 • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.
 • Padeda perskaityti tekstus skirtus mokymuisi.
 • Padeda užsirašyti ar užrašo mokymosi medžiagą.
 • Padeda atlikti su ugdymu, savitvarka, maitinimu susijusią veiklą.

   

  Padeda mokiniams turintiems ribotas  judėjimo galimybes:
 • Išlipti ir įlipti į transporto priemones;
 • Judėti po mokyklą, pasiekti klasę ar kitas patalpas.
 • Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos pritaiko.
 • Padeda mokytojui parengti mokomąją medžiagą. 
   

Po pamokų organizuojama dienos grupė (namų darbų ruoša) įvairių klasių mokiniams.

Dienos grupėje sudaromos sąlygos atlikti  namų darbų užduotis moksleiviams:

 • Turintiems sunkumų moksle,
 • Neturintiems namuose mokymosi sąlygų,
 • Mokiniams, kuriems ilgai reikia laukti autobuso.