Mokinių elgesio taisyklės

Išrašas iš mokyklos Vidaus darbo tvarkos taisyklių (2017-12-13 Nr. DV-315)                                                                                       

 

BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

26. Mokiniai į kabinetą įleidžiami nuskambėjus skambučiui. Iš pamokos mokiniai išleidžiami tik mokytojui leidus bet ne anksčiau nei priklauso, kad baigtųsi pamoka (už pamokos baigimą laiku atsako pamoką ar užsiėmimą vedantis mokytojas).

33.3. Mokytojui ar mokiniams be vadovų leidimo keisti tvarkaraštį draudžiama.

 

VII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

39. Mokiniai privalo įsigyti ir kasdien dėvėti progimnazijos nustatytą uniformą.

 

VIII. ELGESIO REIKALAVIMAI

42. Progimnazijos mokiniai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja progimnaziją.

43. Progimnazijoje turi būti laikomasi drausmės susitarimų, palaikoma kūrybinga darbo atmosfera, mokiniai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, progimnazijos svečiais ir kitais asmenimis.

44. Mokiniams ir darbuotojams progimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

45. Mokiniams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją progimnazijoje:

45.1. Filmuoti ir fotografuoti progimnazijos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo;

45.2. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklapius internete;

45.3. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.

 

IX. MOKINIŲ PAREIGOS

46. Kiekvienas progimnazijos mokinys:

46.1. Laikosi visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

46.2. Gerbia mokytojus, kitus progimnazijos darbuotojus ir bendruomenės narius, nepažeidžia kitų asmenų teisių;

46.3. Privalo būti tolerantiškas, atsakingas, akademiškai sąžiningas, noriai bendrauti ir bendradarbiauti tiek su mokiniais, tiek su mokytojais, aktyviai dalyvauti progimnazijos veikloje ir savo pasiekimais garsinti jos vardą;

46.4. Siekdamas patirti sėkmę, privalo mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, lankyti mokytojų konsultacijas, be priežasties nepraleisti pamokų;

46.4.1. Mokinys, be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau nei 50 proc. pamokų per pusmetį, yra svarstomas Vaiko gerovės komisijoje;

46.5. Sistemingai seka savo mokymosi rezultatus elektroniniame dienyne, savalaikę informaciją apie mokymosi pasiekimus gauna iš mokytojo;

46.6. Iki rugsėjo 15 d. privalo pristatyti medicinos pažymą klasės auklėtojai, kuri visus surinktos pažymėjimus perduoda progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei;

46.7. Progimnazijoje privalo turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą, jį pateikti paprašius progimnazijos budėtojams, mokytojams, vadovams, už progimnazijos teritorijos – viešosios tvarkos pareigūnams;

46.8. Į progimnaziją ateina bent 5 min. anksčiau iki jo pirmosios pamokos pagal tvarkaraštį pradžios. Išeina iš progimnazijos pasibaigus visoms pamokoms, užsiėmimams;

46.8.1. Savavališkai išeiti iš pamokos jis gali gavęs mokytojo, klasės auklėtojo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ar administracijos leidimą.

46.9. Prie nurodyto kabineto laukia nuskambėjus skambučiui. Apie pamokos pabaigą mokiniui skelbia ne skambutis, o mokytojas;

46.10. Turi būti pasiruošęs pamokai, užsiėmimui, turėti būtinas mokymosi priemones, neužsiimti pašaliniais darbais, savo elgesiu netrukdyti bendraklasiams.

46.11. Per pamoką (išskyrus technologijų pam. ir tas, kuriose tai mokytojo numatyta) valgyt ir gerti griežtai draudžiama. Telefono garsas turi būti išjungtas, o naudotis juo galima tik mokytojui leidus ir tik atliekant tai, kas skirta. Jei mokinys nepaiso draudimų ir naudojasi telefonu ne laiku arba netinkamai, mokytojas turi teisę telefoną paimti (paėmus matant mokiniui telefoną išjungti) ir grąžinti tik tėvams;

46.12. Privalo saugoti progimnazijos turtą: tausoti inventorių, vadovėlius, knygas ir kt.

46.13. Uniformą privalo dėvėti kiekvieną dieną ir per svarbius progimnazijos renginius bei atstovaudamas progimnazijai rajono, šalies ar tarptautiniuose renginiuose;

46.14. Sportinę aprangą ir avalynę dėvi tik per kūno kultūros pamokas; per technologijų pamokas – darbo aprangą;

46.15. Atšilus orams, nevilkėti rūbų, nedengiančių pečių, itin trumpų sijonų ar šortų, sportinės ar pliažo aprangos;

46.16. Savo paltą ar striukę palieka rūbinėje arba išsinuomotoje spintelėje.

46.16.1. Mokytojas turi teisę mokinio su paltu ar striuke neįleisti į pamoką. Už asmeninius daiktus (telefoną, skėtį, piniginę ar kt.), neatsakingai paliktus rūbinėje, progimnazija neatsako;

46.17. Per pertraukas elgtis drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų situacijų, klausyti budinčių progimnazijos bendruomenės narių, reaguoti į pastabas;

46.18. Valgykloje elgtis kultūringai: netriukšmauti, nesistumdyti eilėje, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų valgio, neperstatinėti valgyklos suolų, nepalikti nenuneštų indų;

46.19. Aktyviai, pagal galimybes dalyvauja progimnazijos organizuojamuose renginiuose, akcijose.

46.20. Negali savavališkai pasitraukti iš renginio, ypač jei renginys vyksta per pamoką, išskyrus atvejį, kai apie tai iš anksto informuoja savo dalyko mokytoją ar renginio organizatorių;

46.21. Planuodamas išvykti ilgesniam laikui į varžybas, stovyklas, užsienį ar pan., iš anksto klasės auklėtojui pateikia tėvų prašymą, su mokytojais suderina užduotis ir aptaria atsiskaitymo laiką.

47. Griežtai draudžiama progimnazijos patalpose ir teritorijoje vartoti psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus, nepagarbiai elgtis su kitais progimnazijos bendruomenės nariais, įžeidinėti kitos tautos, rasės, religijos atstovus. Pastebėjus netinkamai besielgiančius bendruomenės narius, nedelsiant apie tai informuoti klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ar vadovus.

 

X. PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TEISĖS

53. Kiekvienas progimnazijos mokinys turi teisę:

53.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą;

53.2. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. Mokiniai turi žinoti, pagal kokius kriterijus ir kaip vertinami jų pasiekimai progimnazijoje;

53.3. Sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo – tikybos arba etikos – programą;

53.4. Gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę, tai pat informavimo specialistų patarimų.

53.5. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Mokymosi krūvis ir aplinka turi atitikti higienos reikalavimus;

53.6. Dalyvauti progimnazijos savivaldoje. Mokiniai gali burtis į asociacijas, sąjungas, kitas organizacijas, kurios apibrėžtos progimnazijos nuostatuose. Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija yra progimnazijos taryba, į kurią turi įeiti ir mokiniai. Jie dalyvauja mokyklai priimant svarbius sprendimus.

 

XIV. MOKINIŲ SKATINIMAS, DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMAS

73. Progimnazijos mokiniai gali būti skatinami ir apdovanojami:

73.1. Žodine padėka klasių valandėlėse;

73.2. Mokytojo, klasės auklėtojo padėka elektroniniame dienyne mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams);

73.3. Padėka progimnazijos interneto svetainėje;

73.4. Padėka skelbimų lentoje;

73.5. Padėkos raštu;

73.6. Mokinio darbų eksponavimu progimnazijos viešose erdvėse;

73.7. Rėmėjų dovana, bilietais į kultūrinius renginius;

73.8. Pažintine kelione;

74. Mokiniams drausminimo priemonės gali būti taikomos už:

74.1. Mokymosi priemonių neturėjimą;

74.2. Netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje, savavališką išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų metu;

74.3. Naudojimąsi telefonais, mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais per pamokas;

74.4. Nuolatinį vėlavimą į pamokas;

74.5. Pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties;

74.6. Nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais progimnazijos bendruomenės nariais;

74.7. Necenzūrinių žodžių viešą vartojimą;

74.8. Dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą;

74.9. Alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimą ir platinimą progimnazijoje, jos teritorijoje ir prieigose;

74.10. Azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose;

74.11. Tyčinį progimnazijos turto sugadinimą;

74.12. Svetimų daiktų pasisavinimą;

74.13. Uniformos nedėvėjimą;

74.14. Kitus progimnazijos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus.

75. Mokinių drausminimo priemonės:

75.1. Mokytojo, klasės auklėtojo, administracijos įspėjimas;

75.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas telefonu, žinute elektroniniame dienyne, pakvietimas į progimnaziją pokalbiui;

75.3. Pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas įforminamas direktoriaus įsakymu;

75.4. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;

75.5. Mokinio elgesio svarstymas Mokytojų tarybos ir Progimnazijos tarybos posėdžiuose;

75.6. Teisėsaugos organų informavimas apie mokinio teisėsaugos ar teisėtvarkos pažeidimus.

76. Už sugadintą ar sunaikintą progimnazijos turtą žalą atlygina mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Žalos dydį įvertina progimnazijos direktoriaus sudaryta komisija.

 

XVII. PROGIMNAZIJOJE DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ (REIKMENŲ), GAMINIŲ AR MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

103. Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat kiti Progimnazijoje draudžiami turėti daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos:

103.1. Narkotikai;

103.2. Energetiniai gėrimai;

103.3. Alkoholiniai gėrimai;

103.4. Cigaretės, elektroninės cigaretės;

103.5. Pirotechnikos priemonės;

103.6. Sprogstamosios medžiagos;

103.7. Šaunamieji ginklai;

103.8. Aštrūs, smeigiantys, duriantys daiktai;

103.9. Kortos ir kiti azartiniai žaidimai;

103.10. Degtukai;

103.11. Žiebtuvėliai;

103.12. Dujų balionėliai, aerozoliniai purškikliai;

103.13. Švirkštai ir adatos;

103.14. Kastetai;

103.15. Lazeriniai prožektoriai, garso kolonėlės;

103.16. „Moment“ ar kiti psichiką veikiantys klijai;

103.17. Draudžiama atsinešti į pamokas daiktus, nesusijusius su veikla pamokose. Draudžiami daiktai paimami mokytojo ir perduodami tėvas;

103.18. Draudžiama į mokyklą pamokų metu vestis pašalinius asmenis;

103.19. Draudžiama įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, terorizmą, rasizmą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;

103.20. Draudžiama į mokyklą atsinešti brangius ir vertingus daiktus (už atsineštų daiktų saugumą atsako pats mokinys), dideles pinigų sumas (ne daugiau kaip 6 eurus ) išskyrus tikslinius atvejus.

 

Mokiniams draudžiama

 1. Draudžiama keiktis, muštis, įžeidinėti kitus, tyčiotis.
 2. Draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, tonizuojančius gėrimus, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas, jas nešiotis.
 3. Draudžiama į mokyklą atsinešti žiebtuvėlių, degtukų, dujų balionėlių, peilių, pirotechnikos ir kt.  pagal patvirtintą mokykloje draudžiamų daiktų sąrašą.
 4. Per pamokas ir renginius draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ausinukais, MP3 grotuvais.
 5. Draudžiama lošti kortomis ar žaisti kitus azartinius žaidimus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, vogti.
 6. Per pamoką negalima valgyti, kramtyti gumos. 

Mokyklos emblema

Pamokų laikas (5–8 kl.)

 1.     8.00 –   8.45
 2.     8.55 –   9.40
 3.     9.50 – 10.35
 4.   10.45 – 11.30 (Pietų pertrauka)
 5.   12.00 – 12.45 
 6.   12.55 – 13.40
 7.   13.45 – 14.30

Kontaktai

Vilniaus g. 46

Pasvalys LT-39177

Tel.: (8 451) 34548

Faksas  (8 451) 38333

El. paštas: svalios@pasvalys.lt

Kalendorius

December 2022
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Paieška

Svetainę lanko

Dabar svetainėje 24 svečiai ir narių nėra

Lankytojų skaitiklis

746445
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šį mėnesį
Praėjusį mėnesį
Viso
731
630
5103
736412
3337
27444
746445

Jūsų IP: 172.31.28.20
2022-12-05